Korkmaz Mekatronik

Çevre Politikası

Korkmaz Mekatronik, küresel bir marka olma vizyonunu benimseyerek yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürür. Bu faaliyetlerini, ekonomik, sosyal ve çevresel alanda sürdürülebilir olma amacıyla stratejik hedeflerini belirleyerek devam ettirir.

Faaliyet alanlarında, yatırım sürecinden başlayıp operasyon boyunca devam eden, alt yüklenici çalışanları da dâhil olmak üzere tüm çalışanları, çevre halkı, müşteri ve yatırımcıları ile tüm paydaşları kapsayan, yerel kanunlara ve ilgili diğer yükümlülüklere uyar.

Çevre yönetimi performansını, objektiflik ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak tüm paydaşlarımızın dikkatine sunar.

Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasında çevre etki değerlendirmesi yaparak;

İklim değişikliğiyle mücadele için enerjinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını,
Hava salımlarının azaltılmasını,
Su tüketiminin azaltılmasını,
Atık miktarının azaltılmasını,
Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını,
Su kalitesinin iyileştirilmesi ve atık suların azaltılmasını,
Çevre kirliliğinin önlenmesini,
Faaliyet bölgelerinde biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve geliştirilmesini hedefler.
Hedeflerimize ulaşma yolunda mevcut en iyi üretim tekniklerine ve teknolojilere yer verir. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda performansın düzenli denetlenmesini, izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

Tüm faaliyetlerimizde bu politikanın yürütülmesini taahhüt ederiz.